Sistemos naudojimo taisyklės

www.paskola23.lt yra lizingo paslaugų suteikimo sistema (toliau – Sistema), suteikianti galimybę Naudotojui gauti automobilio lizingo ar kitas finansines paslaugas klientų aptarnavimo vietose.

www.paskola23.lt sistemą valdo UAB „Sotero LT“, įmonės kodas: 303431973, adresas: Žalgirio g. 94, Vilnius, LT-09133 Vilnius, telefonas: +370 605 48682, el. paštas: info@paskola23.lt (toliau – Bendrovė).

www.paskola23.lt naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Sistemos naudojimo tvarką ir sąlygas, kurių privalo laikytis Sistema besinaudojantis fizinis asmuo ar juridinio asmens teisėtas atstovas (toliau – Naudotojas) siekdamas pateikti paraišką lizingo ar kitai finansinei paslaugai gauti.

 1. Naudotojo patvirtinimai
  1. Esmine Sistemos naudojimosi sąlyga Bendrovė laiko Naudotojo patvirtinimus, kad:
   1. Naudotojo pateikti duomenys bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs ir išsamūs;
   2. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė Taisykles, su jomis sutinka laisva valia ir įsipareigoja naudotis Sistema Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
   3. Naudotojas sutinka ir leidžia Bendrovei, įskaitant tai pačiai įmonių grupei priklausančioms bendrovėms, šių Taisyklių 4 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, arba aktyviai veikiant Naudotojui atskirai nustatyta kita tvarka ir sąlygomis, tvarkyti jo asmens duomenis;
   4. Naudotojas yra Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus Lietuvos Respublikos pilietis, kuris šių Taisyklių tvirtinimo metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų;
  2. Visi Taisyklėse neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, https://www.paskola23.lt/ pateiktais nurodymais ir/ar paaiškinimais bei įprastine lizingo ar kitų finansinių paslaugų teikimo praktika.
 2. Registracijos tvarka ir sąlygos
  1. Teisę teikti paraišką lizingui ir/ar kitai finansinei paslaugai gauti turi bet kuris asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 1.1.4. p. Naudotojui keliamus reikalavimus, tačiau gauti lizingą ar kitą finansinę paslaugą gali tik tie asmenys, kurie atitinka Bendrovės nustatytus reikalavimui lizingui ar kitai finansinei paslaugai gauti. Registruotis Naudotojas gali šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka per Bendrovės tarpininkus, kurių detalus sąrašas yra pateikiamas https://www.paskola23.lt/ (toliau – Tarpininkus).
  2. Registracijos internetu tvarka ir sąlygos:
   1. Registruojantis šiuo būdu, Naudotojas pirmiausiai privalo įdėmiai perskaityti Sistemoje pateiktas lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutarties sąlygas ir standartinę informaciją apie finansavimą bei Sistemoje patvirtinti, kad jas perskaitė ir suprato;
   2. Sutinkantis su Sistemoje paskelbtomis lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutarties sąlygomis, Naudotojas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti https://www.paskola23.lt/ patalpintą paraišką (prašymą) lizingui ar kitai finansinei paslaugai gauti (toliau – Paraiška) ir registracijos anketą (toliau – Anketą), suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją. Registracijos metu užpildyta Anketa, kartu su Paraiška, yra priimama tik tuomet, kai Naudotojas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Toliau“.
   3. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima (pvz. jei Naudotojo patvirtinimai yra melagingi, Naudotojas yra pažeidęs ankstesnes sutartis su Bendrove ar pan.), Sistema įregistruoja Naudotoją į savo duomenų bazę.
   4. Naudotojo pateikta Paraiška yra pradedama nagrinėti nedelsiant po jos gavimo Sistemoje. Bendrovė vadovaujantis šių Taisyklių 3 skyriuje nustatytomis taisyklėmis įvertina Paraišką ir priima sprendimą dėl Naudotojo registravimo Sistemoje ir lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutarties sudarymo su juo, bei šiose Taisyklėse bei lizingo kitos finansinės paslaugos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis išmoka finansavimo lėšas.
   5. Šalių sutarimu, Naudotojo teikiami patvirtinimai teikiant Paraišką Sistemoje yra laikomi Naudotojo parašu, o nuo Paraiškos pateikimo momento Taisyklės yra laikomos patvirtintomis ir prilyginamos sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jų lape.
   6. Bendrovei pareikalavus, Naudotojas privalo atlikti nuotolinio asmens tapatybės nustatymo procedūras pagal Bendrovės nurodymus, arba per 1 darbo dieną pateikti originalų asmens tapatybės dokumentą kopijai pasidaryti Bendrovės buveinės adresu arba bet kurioje iš Tarpininkų vietų, kurių išsamus sąrašas yra nurodytas https://www.paskola23.lt/bendroves-tarpininkai.
  3. Registracijos per Tarpininkus tvarka ir sąlygos:
   1. Registruojantis šiuo būdu, Naudotojas privalo užpildyti ir pasirašyti popierinę Paraišką arba Sutartį (priklausomai nuo Tarpininko), bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu bei kitais, Bendrovės ar Tarpininko reikalaujamais dokumentais pateikti ją bet kuriam iš Tarpininkų  https://www.paskola23.lt/bendroves-tarpininkai  paskelbtose vietose.
   2. Gavusi tinkamai užpildytą popierinę Paraišką arba Sutartį (priklausomai nuo Tarpininko), Bendrovė patikrina Naudotojo kreditingumą ir nenustačius priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima (pvz. jei Naudotojo patvirtinimai yra melagingi, Naudotojas yra pažeidęs ankstesnes sutartis su Bendrove ar pan.), Bendrovė įregistruoja Naudotoją į Sistemos duomenų bazę.
  4. Apie sėkmingą registraciją arba, jei priimtas sprendimas suteikti lizingą ar kitą finansinę paslaugą – apie Paraiškos patvirtinimą,  Bendrovė informuoja Naudotoją trumpąja tekstine žinute (SMS), siunčiama Naudotojo nurodytu mobiliojo ryšio telefono numeriu, ar elektroniniu paštu.  
  5. Pasikeitus Naudotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar bet kuriam iš pateiktų patvirtinimų tapus netiksliu ar neteisingu, Naudotojas privalo nedelsiant, bet ne vėliau nei per tris kalendorines dienas, informuoti apie tai Bendrovę ir pakeisti (papildyti) savo duomenis elektroniniu paštu info@paskola23.lt.
  6. Naudotojas turi teisę išsiregistruoti iš Sistemos duomenų bazės tik pilnai įvykdęs visus savo įsipareigojimus pagal lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutartį ir pateikdamas atitinkamą rašytinį prašymą. Gavusi šį prašymą Bendrovė per 14 (keturiolika) dienų išregistruoja Naudotojo duomenis iš Sistemos duomenų bazės ir informuoja apie tai Naudotoją raštu prašyme nurodytu adresu.
 3. Paraiškos finansavimui gauti pateikimo tvarka ir sąlygos
  1. Lizingą/paskolą ar kitą  paslaugą gali gauti tik tie Naudotojai, kurie Paraiškoje ar kitais Bendrovės nurodytais būdais yra tiksliai ir išsamiai pateikę visus duomenis, dokumentus ir/ar informaciją, reikalingą Naudotojo kreditingumui įvertinti.
  2. Paraiška lizingui/paskolai kitą  paslaugą gauti gali būti teikiama bet kuriuo iš šių būdų:
   1. elektroniniu būdu užpildant ir pateikiant Sistemoje esančią Paraišką ir pateikiant visus Bendrovės prašomus dokumentus ar informaciją;
   2. užpildant ir pasirašant popierinę Paraišką, bei kartu su originaliu asmens tapatybės dokumentu pateikiant ją bet kuriam iš Tarpininkų  https://www.paskola23.lt/bendroves-tarpininkai  paskelbtose vietose.
   3. žodžiu pareiškiant apie esmines pageidaujamo lizingo ar kitos finansinės paslaugos sąlygas tiems Tarpininkams, kurie pagal susitarimą su Bendrove turi teisę priimti žodines paraiškas. Tokiu būdu pateiktos Paraiškos pateikimo faktas ir jos duomenys yra patvirtinami pasirašant popierinę lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutartį.
  3. Pateikdamas Paraišką Naudotojas patvirtina, jog:
   1. šių Taisyklių 1.1. punkte esančių patvirtinimų tikslumas ir teisingumas yra nepasikeitęs;
   2. Naudotojas įdėmiai ir atidžiai perskaitė lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutarties projekto sąlygas, jas supranta, o atlikdamas šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus aiškiai pareiškia, jog su lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutarties sąlygomis sutinka laisva valia, supranta savo pareigas bei įsipareigoja jas vykdyti;
   3. Naudotojas turėjo galimybę konsultuotis su nepriklausomais teisės ir finansų patarėjais dėl lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutarties sudarymo joje numatytomis sąlygomis, o sprendimas taip skolintis yra priimtas racionaliai, apgalvotai ir atsakingai;
   4. Naudotojas yra pajėgus prisiimti konkretų, šioje sutartyje nustatytą, finansinį įsipareigojimą, kurį kartu su jau turimais finansiniais įsipareigojimais Naudotojas yra pajėgus įvykdyti;
   5. Naudotojas  yra mokus ir nėra jokių kitų aplinkybių, kurios galėtų neigiamai paveikti jo kreditingumą;
   6. Naudotojo prisiimti įsipareigojimai nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Naudotojas, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Naudotojui, o Paraiška yra teikiama gavus sutuoktinio ar kitus teisės aktų reikalaujamus sutikimus ar leidimus.
  4. Šalys susitaria, jog Paraiškos pateikimo metu Naudotojo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė, arba telefoninio pokalbio garso įrašas, arba Sistemos duomenų bazės išrašas apie Naudotojo veiksmus jo paskyroje Sistemoje), yra  laikomi Naudotojo parašu, o Paraiška yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Naudotojo parašu kiekviename jo lape.
  5. Gavusi Paraišką, vadovaudamasi Bendrovės taikoma kreditingumo vertinimo tvarka, Bendrovė įvertina Naudotojo kreditingumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutarties sudarymo su Naudotoju. Jei Paraiška yra atmetama dėl kreditingumo vertinimo metu gautų rezultatų, Bendrovė apie tai informuoja Naudotoją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo kreditingumo patikrinimas. Esant poreikiui, Bendrovės prašymu Naudotojas privalo pateikti visus duomenis ir dokumentus, reikalingus tinkamai įvertinti Naudotojo kreditingumą ir/ar patikrinti Naudotojo pateiktą informaciją apie jį ir/ar jo sutuoktinį(~ę).
  6. Finansavimo dydis ir terminas yra nustatomi pagal Naudotojo pageidavimus, pateiktus Paraiškoje, jei jie neviršija Bendrovės nustatytų ir Taisyklėse, https://www.paskola23.lt/ bei kituose šaltiniuose paskelbtų minimalių ir maksimalių ribų, o taip pat atsižvelgiant į kreditingumo vertinimo rezultatus.
  7. Atsižvelgdamas į Naudotojo kreditingumo vertinimo rezultatus, paimtų, pratęstų ir tinkamai grąžintų finansavimų/paskolų skaičius, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes, Bendrovė nustato finansavimo sumos ir termino limitą Naudotojui.
  8. Naudotojui vienu metu gali būti suteikiamos kelios lizingo ar kitos finansinės paslaugos naudojantis https://www.paskola23.lt/ sistema . Pakartotinai kreiptis dėl lizingo ar kitos finansinės paslaugos suteikimo Naudotojas gali ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo anksčiau gautos paslaugos naudojantis https://www.paskola23.lt/ sistema.
  9. Bendrovė turi teisę atsisakyti svarstyti Naudotojo pateiktą Paraišką, jeigu Naudotojas yra pažeidęs bet kurią šių Taisyklių nuostatą ar anksčiau su Bendrove sudarytų kitų sandorių sąlygas.
  10. Bendrovė apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti lizingą ar kitą finansinę paslaugą informuoja Naudotoją siųsdama pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindama į Naudotojo nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdama pranešimą individualioje Naudotojo paskyroje Sistemoje.
  11. Nusprendus suteikti lizingą ar kitą finansinę paslaugą, Sistema sudaro lizingo ar kitos finansinės paslaugos  sutartį su unikaliu jo identifikaciniu numeriu, kuri įteikiama Naudotojui asmeniškai.
  12. Suteikiant lizingo ar kitą finansinę paslaugą per Tarpininką, Naudotojui gali būti pateikiamas ir popierinis lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutarties egzempliorius.
  13. Naudotojas, kurio Paraiška buvo atmesta, ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą nesuteikti lizingo ar kitos finansinės paslaugos išsiuntimo dienos, turi teisę naudojantis Sistema kreiptis į Bendrovę su prašymu pakartotinai svarstyti jo Paraišką. Bendrovė prašymą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir 3.10 p. nustatytais būdais informuoti Naudotoją apie priimtą sprendimą. Prašymo nagrinėjimo metu Naudotojas privalo suteikti visą Bendrovės prašomą informaciją, reikalingą Naudotojo kreditingumui įvertinti ir sprendimui priimti.
  14. Komisinius ir kitokio pobūdžio mokesčius kredito įstaigai už finansavimo sumos įskaitymą į Naudotojo banko sąskaitą (jei tokių būtų) sumoka Naudotojas.
 4. Baigiamosios nuostatos
  1. Bendrovė patvirtina, kad bet kokia informacija apie Naudotoją, susijusi su šių Taisyklių ir lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutartimi, yra laikoma konfidencialia. Bendrovė įsipareigoja deramai ir rūpestingai sekti, kad Naudotojo konfidenciali informacija nepatektų trečiųjų asmenų žinion. Naudotojas privalo naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis bei įrenginiais.
  2. Taisyklės įsigalioja nuo registracijos pabaigos ir galioja iki Naudotojo išregistravimo iš Sistemos duomenų bazės šių Taisyklių 2.6. punkte nurodyta tvarka.
  3. Šios Taisyklės gali būti pakeistos ir/ar papildytos tik atskiru šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kuomet Taisyklių pakeitimas ir/ar papildymas yra būtinas pagal LR teisės aktus; Bendrovės veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; kai tai būtina keičiant Sistemos technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Naudotojo teisinės padėties. Tokio pobūdžio Taisyklių pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Bendrovės, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Naudotojas turi teisę atsisakyti šių Taisyklių pateikdamas rašytinį pareiškimą prieš 10 dienų iki numatomo nutraukimo, su sąlyga, jog iki nutraukimo dienos Naudotojas bus pilnai atsiskaitęs su Bendrove pagal lizingo ar kitos finansinės paslaugos sutartis. Apie vienašališkai daromus pakeitimus Naudotojas turi būti informuotas ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos. 
  4. Bendrovė turi teisę Sistemos valdymui, Paraiškos administravimui ir savo funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymui savo nuožiūra pasitelkti bet kokius trečiuosius asmenis, turinčius teisę šios Sistemos valdymo, paraiškos administravimo ir kitų Bendrovės funkcijų, teisių bei įsipareigojimų vykdymo tikslais administruoti Bendrovės ir Naudotojo mokėjimus, įskaitant piniginių lėšų surinkimą bei išmokėjimą iš depozitinės sąskaitos, valdomos pagal teisės aktuose nustatytas patikėjimo teisiniams santykiams taikomas nuostatas, šiose Taisyklėse nustatyta tvarka rinkti, apdoroti ir/ar naudoti Naudotojo asmens duomenis, ir/ar atlikti bet kokius kitus veiksmus ir funkcijas, kurios Bendrovės sprendimu yra perduodamos tretiesiems asmenims.
  5. Šalys įsipareigoja į visus klausimus atsakyti operatyviai, išsamiai ir tiksliai. Šalių sutarimu, tylėjimas yra laikomas akceptu.
  6. Bendrovė yra įtraukta į vartojimo kredito davėjų sąrašą. Bendrovės veiklą prižiūri Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, kurios adresas (korespondencijai) - Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, Lietuva.
  7. Bendrovės tarpininkai:
   1. UAB Gintaras, juridinio asmens kodas 151130687, buveinės adresas Kauno g. 47, LT-68181 Marijampolė;
   2. UAB Deulita, juridinio asmens kodas  110487461, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 95A, LT-57352 Kėdainiai;
   3. UAB Ramuda, juridinio asmens kodas 300597922, buveinės adresas Respublikos g. 3, LT-57404 Kėdainiai;
   4. UAB Karvainas, juridinio asmens kodas  302299255, buveinės adresas Ūdrijos g. 1A, LT-62411 Alytus;
   5. UAB RM-AUTO, juridinio asmens kodas 302547754, buveinės adresas J. Elisono g. 16, LT-37451 Panevėžys;
   6. UAB Radviliškio autoverslas, juridinio asmens kodas 171655621, buveinės adresas  Maironio g. 165, Radviliškis;
   7. UAB Lutora, juridinio asmens kodas 145258650, buveinės adresas Serbentų g. 220, LT-77117 Šiauliai;
   8. MB Rendita, juridinio asmens kodas 304229241, buveinės adresas Laisvės g. 3-22, LT-97147 Kretinga;
   9. MB Autoregis, juridinio asmens kodas 303247343, buveinės adresas Topolių aklg. 5-30, LT-97115 Kretinga;
   10. UAB Irbra, juridinio asmens kodas  303347450, buveinės adresas Klaipėdos g. 4, Kretinga;
   11. UAB Lemasa, juridinio asmens kodas 303310320, buveinės adresas Tilžės g. 49, LT-91260 Klaipėda;
   12. UAB Transigna, juridinio asmens kodas 155640634, buveinės adresas Turistų g. 63, Strigailiškio k., LT-30200 Ignalinos r.;
   13. UAB Vitedis ir KO, juridinio asmens kodas 135818830, buveinės adresas Balbieriškio g. 9, LT-46413 Kaunas;
   14. MB Elektronikas, juridinio asmens kodas  303271942,  buveinės adresas Pabutkalnio g. 6, Pabutkalnis, LT-86333 Kelmės r.;
   15. UAB Bendrita, juridinio asmens kodas 304423100, buveinės adresas  Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys;
   16. UAB Irmusta, juridinio asmens kodas 183807617, buveinės adresas Pramonės g. 7,  LT-28216 Utena;
   17. UAB Altero LT, juridinio asmens kodas 304896733, registracijos adresas Perkūnkiemio g. 13 – 91, Vilniaus m.;
   18. UAB Vertikalus dangus, juridinio asmens kodas 305088516, registracijos adresas Olimpiečių g. 5, Vilnius;
   19. Artūras Mauricas, individualios veiklos pažyma Nr. 231423;
   20. Enrika Jurevičienė, individualios veiklos pažyma Nr. 882641.
© 2019 UAB Sotero LT Visos teisės saugomos